Dobry projekt
Czym jest studium wykonalności?

Czym jest studium wykonalności?

Definicja

Studium wykonalności to szczegółowa analiza zaplanowanego projektu. Obejmuje analizę finansowo-ekonomiczną, prawną, techniczną i instytucjonalną. Musi zbadać zasadność konkretnego przedsięwzięcia. Istota to analiza krytyczna wszystkich operacyjnych szczegółów wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest oczywiście obowiązkowe, jeśli chcemy się ubiegać o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument musimy przedstawić w formie załącznika, który dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Każda część dokumentu musi być przeprowadzona z dokładnością. Co więcej, musi zawierać wszelkie punkty.

Analiza ekonomiczno-finansowa ma na celu wskazać zasadność realizacji inwestycji. Analizuje wszelkie przepływy pieniężne podczas realizacji oraz eksploatacji naszej inwestycji. Uwzględnia obliczenia wraz ze środkami Unii Europejskiej, jak i bez tych środków. Bardzo dużą uwagę się tutaj przykłada do takich wskaźników jak IRR, NPV oraz do polityki cenowej. Obejmuje również rozumianą bardzo szeroko analizę kosztów i korzyści społecznych. Z kolei analiza techniczna wykonywana jest na podstawie technicznego projektu. Ma na celu wykazanie ogólnej wykonalności technicznej projektu oraz wyższości zaproponowanego rozwiązaniami nad jego alternatywnymi wariantami.

Obowiązkowe punkty studium wykonalności


Analiza prawna oraz instytucjonalne projektu bada samą zgodność przedmiotową projektu z europejskim prawem i polskim, jak i wytycznymi z Ministerstwa. W analizie kontekstu społeczno-gospodarczego inwestora jest badana lokalizacja inwestycji oraz także zapotrzebowanie i popyt na konkretną usługę. W tym miejscu także rozważa się opcje technologiczne, metodę wdrożenia, plan produkcji, jak i potrzeby w zakresie ludzkich zasobów.

Punkt nierozerwalny stadium wykonalności to harmonogram rzeczowy oraz rzeczowo-finansowy, który w bardzo przejrzysty sposób prezentuje przedsięwzięcie, które jak wiemy, jest rozłożone w czasie. Podstawowymi zasadami tworzenia wadium wykonalności jest wiarygodność oraz rzetelność prezentowanych informacji. Cele projektu powinny być jasno określone, a wnioski zaprezentowane powinny wykazywać zgodność merytoryczną oraz zależność. Analizy muszą być przeprowadzane spójnie. Muszą także pokazywać wyniki. Ważna także jest sama logika prezentowanych materiałów i badań. Studium jest przeprowadzone w fazie formułowania projektu. Ma to za zadanie zweryfikować, czy konkretny projekt rzeczywiście ma dobre podstawy do realizacji. Jednocześnie także wskazuje na sam poziom spełnienia oczekiwań oraz przewidywalnych potrzeb beneficjentów.